Marcaliban tartotta zsinatát a Somogyvári Esperesi Kerület

2020. augusztus 21-én, pénteken 15 órától a Somogyvári Esperesi Kerület papsága és a plébániánk küldöttei zsinati előadásra gyűltek össze Marcaliban, az X-ház nagytermében.

A zsinatot Varga László megyéspüspök 2018-ban, a Kaposvári Egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából hirdette meg. A célja az,hogy vonzóvá tegye a KatolikusEgyházat mindenki előtt. Szent VI. Pál pápa szerint az egyház az evangelizációért van, ez pedig csak azáltal valósulhat meg, ha sorsközösséget vállal azokkal, akikhez a küldetés szól.Ezért lett a zsinat mottója és logója: „közösségben, vonzásban, egységben”.

A zsinati bizottságok által előterjesztett témákban munkadokumentumok is készültek, melyek már az egyházmegye honlapján is hozzáférhetők.A zsinati szekciók az alábbi témaköröket foglalják magukba: Papi élet és szolgálat, Plébániák és szakpasztorációk, Ifjúságpasztoráció, Egyházi szeretetszolgálat, Evangelizáció, Családpasztoráció, Egyház tanító tevékenysége, Egyház megszentelő tevékenysége, Együttműködés a megszentelt élet intézményeivel, Egyházmegyei szervezet; Anyagi javak.

A cél az, hogy papság olyan dialógust folytasson, együttműködve a világi hívekkel, ahol mindenki szabadon és őszintén kifejtheti véleményét és nem elméletben, hanem a mindennapi gyakorlatban újulhat meg az egyházmegye.

A megjelent papokat és világi híveket Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános köszöntötte. Majd átadta a szót Tomanek Péter, püspöki irodaigazgatónak, aki ismertette a napirendi pontokat és beszélt a zsinat jelentőségéről, legfőbb célkitűzéseiről, valamint levezette a programot.

Ezután Bárczi Miklós vetített képes előadás keretében az egyház szerepéről, megújulásáról beszélt. Kifejtette, hogy már II. János Pál pápa is felismerte a média szerepét, amely a keresztény üzenet, a tanítás terjesztésének egyik eszköze lehet. Ferenc pápa 2013-ban pedig apostoli buzdítást tett közzé az egyház megújulásának fontosságáról. A plébániai kis közösségeket arra inspirálta, hogy indítsanak el határozott helyzetfelmérő, tisztulási és reformfolyamatokat. Felszólított mindenkit, hogy legyen bátor és kreatív a saját közössége, célkitűzései, struktúrája, stílusa és evangelizáló módszere újragondolásának feladatában. A pápa bíztatja a hívők és nemhívők közti párbeszéd elindítását az erkölcs, a művészet és a tudomány alapvető témáiról, valamint a transzcendencia kérdéséről. Mind mondja: „Ez is a béke útja megsebzett világunk számára”. Összességében tehát a lelkiség és a párbeszéd szigete gyógyító erőforrás lehet a beteg világ számára.

Ferenc pápa szerint Európa segítségre szorul, meg kell menteni. Párbeszédre van szükség. Ezt az irányvonalat képviseli Varga László kaposvári megyéspüspök is, aki lelkigyakorlatában (Szellemi harc 2.0) napjaink égető kérdéseivel is foglalkozik.

Az idők jeleinek mérlegelésével a Lélekre figyeléskor új jeleket kell létrehozni. Mivel a plébánia nem az elsődleges összejöveteli és társadalmi központ, mint ahogy a korábbi időkben, ezért új kísérési és közelségi formákat kell megtalálni. Az ilyen feladatot nem tehernek, hanem inkább kihívásnak kell tekinteni, amelyet lelkesedéssel kell felvállalni.

A struktúrák átalakítása, amelyet az egyháznak vállalnia kell, a mentalitás jelentős megváltoztatását és a belső megújulást igényli, különösen azok között, akikre a lelkipásztori vezetés hárul. Annak érdekében, hogy hű maradjon a Krisztus általi megbízatásához, a lelkészeknek, különösen a plébániai papoknak, akik „nagyon különleges módon a püspök munkatársai”, határozottan meg kell értenie a lelkipásztori akció missziós reformjainak szükségességét.

Majd Bárczi Miklós rátért a Kaposvári Egyházmegye zsinati tevékenységére. Jelmondata: „A zsinat közös útkeresés, ahol szükségünk van Rád is, hogy együtt keressük meg a válaszokat.” Főbb jelszavai pedig a: „vonzásban, közösségben, egységben”, melyek a közös célt fejezik ki. Számos témáról lehet beszélgetéseket folytatni, melyekhez különféle zsinati szekciók is alakultak az egyházmegyében, hogy útmutatásokkal, munkadokumentumokkal segítsék a párbeszédet. De önálló honlapot is terveznek létrehozni ennek érdekében. A zsinat lényegi gondolatai összességében: „Az egyház érted van, a világért van”; „Tegyük fel együtt kérdéseinket!”; „Tegyük egyházunkat vonzóvá, az egység és a közösség látható építményévé!”.

Az előadás után,a témát illetőenegy élénk kerekasztal beszélgetés zajlott, ahol mindenki hozzászólhatott, illetve kérdéseket tehetett fel, vagy ötleteket vethetettfel eddigi tapasztalatairól. De megfogalmazódott, hogy jó lenne, ha ebbe a munkába nemcsak a papság, hanem a hívek is aktívan bekapcsolódnának és továbbra is várják (szóban és írásban) a véleményeket, javaslatokat ezekhez a zsinati kérdésekhez. A Kaposvári Egyházmegye zsinati előadásai esperesi kerületenként a jövőben más helyszíneken tovább folytatódnak.

Írta és fotók: Kiss Kálmán