HírekKözélet

Álláshirdetések – családsegítő / gondozó

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Nappali ellátás  (8700 Marcali, Szigetvári u. 1.) 1 fő gondozót keres

Munkaviszony időtartama, jellege: határozatlan idejű teljes munkaidős közalkalmazotti munkaviszony

A munkavégzés helye: II. számú Idősek Klubja (Gondviselés Háza) 8700 Marcali, Szigetvári u. 1.

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:

 • gondozási (ellátott állapotának megfelelő segítségnyújtás, ellátás biztosítása)
 • szervezési (klubtagok számára programok szervezése, ügyintézésben segítségnyújtás)
 • adminisztratív (jogszabályok ismerete, nyomon követése, az azokban meghatározott nyomtatványok, dokumentumok vezetése)

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a Kjt. és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés: demencia gondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó)
 • Büntetlen előélet.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata

Az állás 2020. november 02. betölthető. 

Jelentkezési határidő: 2020. október 01.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (IG/4-3/2020.), vagy a pályázott munkakör megnevezését. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. október 15.

Az állás a pályázatok elbírálását követően 2020. november 2-től tölthető be.

Érdeklődni lehet Bereczk Bernadett szakmai vezetőnél telefonon a +3685/311-078-as telefonszámon.


A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) családsegítőt keres

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott települések

A munkakörbe tartozó alapvető feladatai:

 • Tevékenysége révén szociális segítőmunkával, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával járuljon hozzá a gyermekek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a családjából kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésének elősegítéséhez.
 • A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtson szolgáltatást: feladata a helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzésének segítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXV. sz. törvény rendelkezik.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet, II. rész 1.fejezet 1. pontja szerint (felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család és gyermekvédő pedagógus, játék és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember)
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű számítógép ismeret
 • B kategóriájú jogosítvány

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő: 2020. november 30.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (IG/4-2/2020.), vagy a pályázott munkakör megnevezését. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 15.

Az állás a pályázatok elbírálását követően 2021. január 4-től tölthető be.

Érdeklődni lehet Pápai Ibolya szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/311-102, 510-355-ös telefonszámon.