HírekKözélet

Tájékoztató a 2021. évi határszemlékről és parlagfű ellenőrzésekről

A termőföld védelméről szóló törvény előírásai alapján, az Agrárminisztérium kiadta a 2021. évi határszemlék végrehajtására vonatkozó utasítását és útmutatóját, mely alapján a határszemléket ez évben a megye erdő nélküli termőterületének 15%-án kell végrehajtani.

A Kormányhivatal Földhivatali Főosztály mezőgazdászai a határszemléket 2021. július 1. napján kezdik meg és 2021. augusztus 31. napján fejezik be.

A komplex határszemlék során a hasznosítási kötelezettség ellenőrzését, a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkáival közösen kell végrehajtani.

A határszemlén a földhivatal elsősorban a mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelő művelési ágban (szántó, rét, legelő, gyümölcsös, kert, stb.) nyilvántartott területeken a hasznosítási, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. A hasznosítási kötelezettség teljesítése a földhasználó, illetve – a földhasználati nyilvántartásba regisztrált használó hiányában – a földtulajdonosának feladata.

parlagfű elleni védekezés keretében a gazdálkodóknak meg kell akadályozniuk a parlagfű növény virágbimbós állapotának kialakulását. A törvény által előírt védekezési kötelezettség egész évre kiterjed. Felhívjuk figyelmet, hogy a 2021. 06. 05. napjától hatályos szabályozás alapján – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben – a kultúrnövény agronómiailag indokolt tőszámától függetlenül el kell rendelni a közérdekű védekezést, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt, továbbá a közérdekű védekezés teljes költségét is a földhasználó, illetve földtulajdonos köteles megtéríteni.

A határszemlék további feladata a nyilvántartott és természetbeni állapot egyezőségének, a kihasználatlan kivett művelési ágú területek újrahasznosításának, a különböző hatósági engedélyekben előírt kötelezettségek teljesítésének, a termőföld engedély nélkül történt más célú hasznosításának ellenőrzése.

Ez évben is kiemelt jelentőségű feladat a dűlőutak és a vízelvezető árkok állapotának felmérése.

A fentebb ismertetett szempontok szerint megállapított mulasztások esetén az érintett földhasználó, illetve tulajdonos részére az ingatlanügyi hatóság minden esetben felhívást küld kötelezettség teljesítésére, melyben határidőt állapít meg, illetve nem teljesítés esetére a várható szankcióról is tájékoztatást ad.

Aki – a felhívás ellenére – a hasznosítási, /ideiglenes-, mellékhasznosítási/ kötelezettséget neki felróhatóan elmulasztja, földvédelmi bírságot köteles fizetni, mely a hasznosítatlan terület aranykorona értékének 2000-szeres szorzata. A határszemle keretében tett megállapításokkal ellentétben a parlagfűvel fertőzött terület feltárása esetén nincs helye előzetes értesítésnek. Fentiek értelmében ezúton hívjuk fel a földhasználók, illetve földtulajdonosok figyelmét, hogy hasznosítási, illetve a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni.

Kaposvár, 2021.07.12

Tisztelettel:

Dr. Neszményi Zsolt

kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Szikra László osztályvezető