HírekKözélet

Bírósági ülnökök választása – Hirdetmény

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. Áder János Köztársasági Elnök KEH/01231-2/2019. számú határozatával 2019.03.07. és 2019.04.30. közötti időszakra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnöke a 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában megállapította a 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát, melynek értelmében a Marcali Járásbírósághoz 4 fő, fiatalkorú elleni büntetőeljárásban is eljáró ülnököt kell megválasztani.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete, jelen esetben Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdése szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt, aki

megfelel a Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített alábbi általános feltételeknek is: ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. 
(A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A fiatalkorúak ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Amennyiben a jelölt a fenti igazolási kötelezettségeit elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a www.marcali.hu holnapon megismerhető az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, valamint letölthetők a jelöléssel kapcsolatos nyomtatványok: jelölés minta és jelölést elfogadó nyilatkozat.

A jelölést 2019. április 5. napján 13.50-ig lehet bejelenteni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., Üi: dr. Korona-Kincses Ágnes, tel: 85/501-033), ahol nyomtatványok is igényelhetők.

Tisztelettel:

dr. Sütő László
polgármester

hirdetmény (pdf)

tájékoztató (pdf)

jelölés – minta (pdf)

nyilatkozat – jelölés elfogadásáról (pdf)