HírekKözélet

Pályázati felhívás – Marcali Múzeum igazgató

Marcali Város Önkormányzata a Munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény és „a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a Marcali Múzeum igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

A Mt. szerinti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű Mt. szerinti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, max. 5 évig terjedő időtartamra szól.

 A határozott idejű megbízás kelte: 2022. január 1.

A munkavégzés helye:

Marcali Múzeum

Cím: 8700 Marcali, Múzeum köz 2.

A beosztáshoz tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Muzeológus munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott a Marcali Múzeum egyszemélyi felelős vezetője. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közgyűjteményi és közművelődési feladatellátás biztosításáért.

Beosztásához tartozó feladat:

A múzeum tárgyi gyűjteményének, dokumentumtárának és audiovizuális gyűjteményének feldolgozása, bemutatása, a múzeum gyűjteményeinek bővítése, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység, publikálás, kiállítások rendezése.

 Munkabér, vezetői megbízás:

A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke: Mt szerinti megállapodás alapján.

Pályázati feltételek:

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. és 4. §-a szerint:

 • mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a megbízást követően
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése
 • a település hagyományainak, közösségeinek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • KER szerinti B2 szintű idegennyelv-ismeret igazolása (államilag elismert középfokú nyelvvizsga másolata)
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi;
 • az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot igazoló ÉS vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl.  kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően;
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;
 • nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően, előreláthatólag 2022. január 1. napi hatállyal

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 18.  

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat lezárt borítékban írásban kell benyújtani.

A pályázatot személyesen vagy postai úton Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere címére (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.) kell megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel a pályázati azonosító számot: 13909-1/2021. valamint a beosztás megnevezését: „Marcali Múzeum igazgató”

A pályázat elbírálásának módja, rendje, elbírálásának határideje

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a vezetői megbízás létesítéséről (munkaviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen dönt.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval munka-viszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg munkaszerződés köthető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a munkavállaló a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A munkaviszony határozatlan időre szól, az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

Tájékoztatás adatkezelésről:

A személyes adatok kezelője: Marcali Város Önkormányzata.

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 20169/679. számú rendelet 6. cikk (1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, valamint a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót.

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőtől kérhetik az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +3685/501-001, e-mail: jegyzo@marcali.hu