HírekKözélet

Nagyszombati vigília Marcaliban, körmenettel és ételszenteléssel

2022. április 16-án, Nagyszombaton, 18 órakor a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban kezdődött a Húsvéti vigília, melyet Kiss Iván c. prépost, plébános celebrált a nagy számban megjelent hívek jelenlétében.Húsvét a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, amely a kereszténység örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) ünnepi sajtónyilatkozatában erről a következőket adta közre: „Nagyszombaton a némaság tölti be a világot, „az Egyház Jézus sírja mellett virraszt”. Általában késő este, napnyugta után kezdődik a nagyszombati liturgia, ami szimbolizálja azt a sötétséget, amely a világra borult Krisztus halálával. A húsvéti vigília szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. Ez a jelenlegi liturgikus rend a IV. századra vezethető vissza.”

Marcaliban is a tűz-megáldásával kezdődött a szertartás. Iván atya a plébániatemplom főbejáratánál végezte el a liturgiát, majd erről gyújtották meg az új húsvéti gyertyát. Ezt követően a plébános, a ministránsok kíséretében bevonult, miközben mindössze csak ennek a gyertyának a fénye világította meg a félhomályba burkolózott templomot, hogy új reményt adjon. A húsvéti gyertya fénye ugyanis Isten győzelmét hirdeti a halál felett, Krisztus feltámadását a holtak országából.

Majd egy gyönyörű énekkel folytatódott a liturgia, Balogh Bálint kántor tolmácsolásában felhangzott a Húsvéti Örömének, az Exultet. Az MKPK erről a következőket nyilatkozta: „Ennek a csodálatos ősi éneknek az első soraiban már felcsendül húsvét felfoghatatlan titka, a megváltás misztériuma: Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát!”

Ezután az ószövetségi olvasmányok következtek, melyek az üdvösségtörténet nagy állomásain keresztül vezetik a híveket. A felolvasó diákok: Bognár Emese, Pozsonyi Anna és Király Kristóf voltak. A harmadik olvasmány után felcsendült a Glória, Isten dicsőítése és „visszatérnek a harangok Rómából”, meghívva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt!” (Lk 24,1-12).A szentleckét dr. Gyulai Botond akolitus olvasta fel.

A szentbeszéd előtt Tóth Eszter Ágnes gimnazista tolmácsolásában elhangzott Túrmezei Erzsébet: Két hazám van című csodálatos verse. Iván atya prédikációját is e költemény köré szőtte, utalva az égi és a földi hazára, valamint húsvét jelentőségére és ünnepére: „Az Isten jár velem. Húsvéti Isten és húsvéti hit.” Az MKPK nyilatkozatában még az is szerepel, hogy: „A feltámadt Krisztus így köszöntötte tanítványait: Békesség nektek! Ebben az évben különösen is imádkozunk azért, hogy a Krisztus békéje költözzön mindnyájunk szívébe és hozzon egyetértést a nemzeteknek.”

A homília után következett a mindenszentek litániája, melyet Niklai Zsuzsanna énekelt elő, ami a keresztelési liturgiából és a lélekajánlásból (a haldoklók melletti imából) önállósult ősi könyörgő imádság. Ez emlékeztet a keresztségre, amely által lehet valaki az Egyház tagja, amelyhez a szentek közössége is hozzátartozik. A húsvéti szertartás folytatásaként Iván atya megszentelte a keresztvizet a keresztelőkútnál, illetve a jelenlévő hívek is megerősítették keresztségi fogadalmukat.

Kiss Iván atya ezután – a korábbi évek szokásaitól eltérően – ezen a szentmisén áldotta meg a résztvevők által elhozott húsvéti ételeket (a sonkát, kalácsot, tormát, tojást) is. (Ezen kívül a még az ünnepi, húsvétvasárnapi 9 órás szentmisén lesz újabb lehetőség az ételszenteltetésre.)

Ezt követően az istentisztelet a megszokott rend szerint folytatódott tovább. A nagyszombati vigílián Balogh Bálint kántor és a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre gitáros énekekkel. A liturgia ünnepi áldással ért véget.

A szentmisét Marcaliban is a hagyományos fáklyás-zászlós húsvéti körmenettel zárták, az imakörök tagjai, valamint a jelenlévő hívek közreműködésével. Az idei esztendőben a körmenet ezúttal rövidített útvonalon, a szépen megújult Rákóczi utca járdáján vezetett egészen az önkormányzatig és vissza a Hősök, illetve a Boldog II. János Pál pápa téren át a plébániatemplomig.

A körmenet zavartalan lebonyolításában a Marcali Polgárőrség hat tagja vett részt, akiknek a szervezők ezúton köszönik meg az ünnepi szolgálatát.

Írta és fotók: Kiss Kálmán