HírekKözélet

Pályázati felhívás II. számú vegyes fogorvosi körzet feladatainak ellátására

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő II. számú vegyes fogorvosi körzet feladatainak ellátására, határozatlan időre.

A pályázatot meghirdető szerv neve:
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Munkakör és munkahely megnevezése:

– Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002 (VI.14.) számú rendeletének 9. számú mellékletében meghatározott II. számú fogászati vegyes körzetéhez tartozó lakosság ellátása

– a tevékenység egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el

A tevékenység végzésének formája: területi ellátási szerződés mellett egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
– egészségügyi alkalmasság

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

– igazolás működési nyilvántartásba vételéről
– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– szakmai és személyes önéletrajz
– egészségi alkalmasság igazolása
– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljesíti
– Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

Beadási határidő: 2022. szeptember 30.

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő társulási ülés

A körzet elfoglalásának ideje: a pályázat elbírálását követően, a működési engedély kiadása és finanszírozási szerződés megkötése után azonnal, legkésőbb 2022. november 1.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az orvos, aki:
– Marcaliban lakik, dolgozik
– Marcaliban kíván letelepedni
– fogorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik

A pályázat benyújtása:
Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban Dr. Sütő László társulási tanács elnökének (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)  A zárt borítékra kérjük ráírni: „II. számú fogászati vegyes körzet fogorvosi pályázat” Felvilágosítás kérhető: Dr. Sütő László társulási tanács elnökétől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-072)

Egyéb információk:
Tájékoztatom a pályázókat:
– a Társulás a praxist térítésmentesen adja át, 
– szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal.

A társulási tanács fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

Marcali, 2022. szeptember 21.

Dr. Sütő László s.k.
Társulás Elnöke