HírekKözélet

ÁLLÁSHIRDETÉS – családsegítőt (szakmai vezetőt) keresnek

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) 

családsegítőt (szakmai vezetőt) keres

Jogviszony időtartama:határozatlan idejűközalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott települések

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkakörbe tartozó alapvető feladatai:

 • Tevékenysége révén szociális segítőmunkával, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával járuljon hozzá a gyermekek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a családjából kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésének elősegítéséhez.
 • A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtson szolgáltatást: feladata a helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzésének segítése.
 • A család és gyermekjóléti szolgálat, mint önálló szakmai egység vezetése, irányítása, koordinálása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXV. sz. törvény rendelkezik.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet, II. rész 1.fejezet 1. pontja szerint (felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségiszociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család és gyermekvédő pedagógus, játék és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/oklevelespasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember)
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, családsegítés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,nem áll foglalkozástól vagy tevékenység eltiltás hatálya alatt
 • felhasználói szintű számítógép ismeret
 • B kategóriájú jogosítvány

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő:2023. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot(IG/78-4/2023.), vagy a pályázott munkakör megnevezését. 

Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Érdeklődni lehet Hartal Katalin igazgatónál személyesen, vagy telefonon a 85/311-102, 510-355-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.tavitv.hu

www.kozigallas.gov.hu

www.marcali.hu