HírekKözélet

HIRDETMÉNY a „Marcali településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet” partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a Marcali Város közigazgatási területén élő lakosokat és ingatlantulajdonosokat, ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte a „Marcali településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet” elkészítését.

A településkép védelmével kapcsolatos szabályokat és teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a végrehajtására kiadott 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tartalmazza.

A város teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben le kell határolni a településképi szempontból meghatározó, egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.

A város arculatának minőségi alakítása érdekében településképi rendeletben kell meghatározni a Marcali településképét formáló művi és táji elemekre vonatkozó előírásokat. Újdonságot jelent, hogy a helyi építési szabályzat a jövőben már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, illetve az, hogy a helyi értékvédelemre vonatkozó előírásokat is a településképi rendeletnek kell tartalmaznia.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése során a fentiekben felsorolt partnereknek is lehetősége van arra, hogy a településkép alakításával kapcsolatban észrevételt tegyenek és véleményt nyilvánítsanak.

A partnerségi véleményezés keretében az előzetes tájékoztatási szakaszban az érintettek a lakossági fórumon szóban, valamint a lakossági fórum időpontjától számított 8 napig írásban tehetnek javaslatot, észrevételt, a Polgármesterhez címzett, papír alapon benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

A közös munka indításaként lakossági fórumot tartunk:

2018. január 25-én (csütörtökön) 14:00 órakor a Városháza nagytermében (Marcali, Rákóczi utca 11.)

ahol röviden ismertetésre kerülnek az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos jogszabályi követelmények és az azok elkészítésére vonatkozó elképzelések, valamint várjuk a lakosság előzetes javaslatait is. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

Marcali, 2018. január 11.

Dr Sütő László

polgármester sk.