HírekKözélet

Csonkamise Nagypénteken Marcaliban

2021. április 2-án Nagypénteken, 17.30-kor a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban keresztúti ájtatossággal emlékeztek Jézus kereszthalálára. Az elmélkedésből, imádságból és énekekből álló keresztutat ezúttal a Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testületének tagjai végzeték.

Majd ezt követően 18 órától az ún. „csonkamisével” folytatódott a nagypénteki liturgia, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált a jelenlévő híveknek. A koronavírus-járvány miatt az olvasmány és a szentlecke felolvasása után mindössze négyen olvasták fel Jézus szenvedéstörténetét, a passiót, melyet Balogh Bálint kántor vezetésével, Jáki Zoltánné, Jáki Zoltán és Ságvári Róbert adtak elő dramatizált formában.

Iván atya szentbeszédében párhuzamot vont Jézus szörnyű szenvedése és a mostani Covid-19 járványban szenvedők sorsa között. Krisztus kereszthalálával a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést hozta el minden ember számára. A feltámadás húsvéti ünneplése reményt ad arra, hogy Isten örök életet ad az embereknek.

A szertartás ezután a kereszthódolattal folytatódott. Ám ezúttal – az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával –, egyedül csak Iván atya hódolt a templom szentélyében lévő kereszt előtt. A jelenlévő hívek a padokban maradtak és térdeltek le az isteni szeretet jele és titka, a kereszt előtt. Majd szentáldozással zárult a szertartás.

A nagyhét előkészület a húsvétra, a keresztények legnagyobb ünnepére, amely Jézus feltámadására és szeretetére emlékeztet minden jóakaratú embert. Előtte Nagyszombaton szintén 18 órakor kezdőnek a (tűz-, vízszentelési) szertartások, majd a feltámadási szentmise a plébániatemplomban. Az idei évben a pandémia miatt azonban ismét elmarad a hagyományos feltámadási körmenet a Rákóczi utcán. Viszont az ételszentelést is ugyanekkor – és nem húsvétvasárnap reggel – tartják meg, amelyre a hívek elhozhatják ünnepi ételeiket (sonka, tojás, kalács, torma, bor) megáldásra.

Írta és fotók: Kiss Kálmán